Hiking on Saba boek

Hiking on Saba boek

Hiking on Saba boek In dit boek wor­den alle wan­del­pa­den op het eiland Saba omschre­ven. Met beschrij­vin­gen van de lokale flora en fauna. Con­cept / ont­werp / DTP / druk­voor­be­rei­ding /...
Bonaire bird guidebook

Bonaire bird guidebook

Bird guide to the Was­hing­ton Slag­baai Nati­o­nal Park Dit boek is een onder­deel van een serie natuur­boe­ken. Het bevat ruim 100 pagina’s met alle vogels en de beste spot­ters­lo­ca­ties in het nati­o­nale park op Bonaire. Ik heb het ont­werp en de opmaak mogen...
Ibia van Eket boek

Ibia van Eket boek

Ibia van Eket — Memoi­res van een Tro­pen­arts boek Voor een par­ti­cu­liere opdracht­ge­ver heb ik dit boek gepro­du­ceerd. Het bevat de per­soon­lijke memoi­res van tro­pen­arts Sjouke Bak­ker. Van con­cept tot druk zijn alle stap­pen samen door­lo­pen. Con­cept /...
Friendship in Music boek

Friendship in Music boek

35 Years of Friends­hip in Music boek Voor een par­ti­cu­liere opdracht­ge­ver heb ik dit boek gepro­du­ceerd. Het is een ver­slag van een bij­zon­dere vriend­schap waar­bij muziek cen­traal staat. Ont­werp / DTP / beeld­be­wer­king / druk­voor­be­rei­ding...